Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra radonmätningar på arbetsplatsen och vara medveten om radonhalterna. Vid behov bör åtgärder vidtas för att minska förhöjda radonhalter. Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som utgör en hälsorisk. Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning.

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt svenska myndigheter orsakar radon cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

Det är viktigt att genomföra radonmätningar under minst två månader på arbetsplatsen. Mätningarna bör utföras mellan den 1 oktober och 30 april (eldningssäsongen). Om årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid överstiger den nationella referensnivån (200 Bq/m3), måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska den.

En radonmätning på arbetsplatsen är enkel att utföra. Arbetsgivaren kan beställa spårfilmsdosor för långtidsmätningar från ackrediterade företag som är specialiserade på radon. Dessa dosor ger tillförlitliga årsmedelvärden och är det säkraste sättet att mäta radon. Det är viktigt att följa Strålskyddsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatsen. Metodbeskrivningen anger hur radonhalten ska mätas för att kunna jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde och Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna ändamål. Från och med oktober 2021 finns en ny och förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser, som ersätter den från 2004.

Som en del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet bör alla arbetsgivare vara medvetna om radonhalten på alla arbetsplatser där arbetstagare vistas. Vid behov bör åtgärder vidtas för att minska arbetstagarnas exponering för radon på arbetsplatser där radonhalten överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde.

Om en radonmätning visar förhöjda nivåer bör åtgärder vidtas. Efter att åtgärderna har genomförts bör en ny kontrollmätning utföras för att säkerställa att åtgärderna har haft effekt och att halterna har minskat under riktvärdet. Om radonhalten på arbetsplatsen fortfarande överstiger 200 Bq/m³, trots vidtagna åtgärder, bör detta anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket ansvarar för det övergripande tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser tills arbetsgivaren har vidtagit åtgärder för att begränsa exponeringen av radon.

Relaterad information
Radon messen an Arbeitsplätzen
Was ist Radon